Kurzy pro 1. pololetí roku 2019

Kurzy, které pokrývají jednotlivé přílohy Nařízení Komise (ES) č. 1321/2014 jsou určeny klientům, kteří pracují nebo se připravují pracovat v civilním leteckém provozu a v údržbě letadel civilního letectví. Pro pracovníky výrobních organizací jsou určeny kurzy vycházející z nařízení (ES) č. 748/2012.  Nově jsou zařazovány kurzy, které vysvětlují Nařízení (ES) 965/2012, Safety Management System a Comliance Monitoring, Nařízení č. 2018/1139 – Základní nařízení.

Uvedené kurzy jsou rovněž vhodné jako forma pokračovacího výcviku personálu i vedoucích pracovníků na všech úrovních.

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Kurzy se konají v budově Střední průmyslové školy, PRAHA 1, Masná ul. 18 (vzdálenost cca 300 metrů od Staroměstského náměstí, pokud není výslovně uvedeno jiné místo konání). Orientační mapku najdete zde.

Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 8:00 hod, ukončení 15:30 hod. až 16:00 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2019. Ceny jsou platné od 1.1.2019.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Část 145 příloha II nařízení komise (ES) č. 1321/2014 v posledním znění – Kód kurzu 3-2019

  Začátek kurzu: 30 01 2019
  Ukončení: 31 01 2019

  Bude vysvětlena problematika údržby letadel a letadlových celků ve schválených organizacích údržby. Budou předneseny všechny kapitoly paragrafového znění a vysvětleny platné přijatelné způsoby průkazu (AMC) včetně posledního legislativních změn - viz implementace Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) Nařízení č. 2018/1139 4.7.2018 Současně se posluchači dozvědí o posledních informacích z EASA a o zkušenostech získaných při aplikacích části 145.

  Cílová skupina: Kurz je vhodný pro pracovníky organizací údržby (odpovědní vedoucí, osvědčující pracovníci, manažeři kvality). Pracovníkům vojenského letectví může pomoci při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4700,- Kčs + DPH

 • ČÁST M nařízení komise (ES) č. 1321/2014 Kód kurzu 4 – 2019

  Začátek kurzu: 20 02 2019
  Ukončení: 21 02 2019

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění části M společně s AMC (přijatelné způsoby průkazu). Zvláštní pozornost bude věnována hlavám G, H a I, dle kterých pracují  CAMO. Dále budou uvedeny detaily týkající se práce kontrolora letové způsobilosti a vyžadované podmínky pro vydání povolení k letu. Součástí programu kurzu je i vysvětlení náležitostí organizací údržby dle hlavy F. V kurzu budou vysvětleny změny v základním nařízení EU což je nařízení Evropského parlamentu a Komise č. 2018/1139 z 4.7.2018. Posluchači získají informace z praktického prostředí při zřizování organizací CAMO.

  Cílová skupina: Pracovníci CAMO (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality) a hlavně kontroloři letové způsobilosti. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle hlavy F.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4 700,-Kč + DPH

 • Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA) – Kód Kurzu 5-2019

  Začátek kurzu: 20 03 2019
  Ukončení: 20 03 2019

  Zaměřením o kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G.

  Cílová skupina: Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor:  Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 2 600,-Kč + DPH

 • Lidské činitele v údržbě letadel Kód kurzu 6-2019

  Začátek kurzu: 21 03 2019
  Ukončení: 21 03 2019

  Jednodenní kurz je sestaven tak, aby pokryl osnovu, která je uvedená v „Guidance Materiálu“ 145.A.30 k části 145 nařízení (ES) č.1321/2014. Kapitoly týkající se výkonnosti lidského těla jsou předneseny formou, která je přiměřená pro posluchače s technickým vzděláním. Jsou probrány nejdůležitější prvky z oblasti lidského činitele pomocí obrázků grafů a diagramů. Výuka je doplněna popisem skutečných leteckých nehod s rozborem přidružených faktorů vedoucích k letecké nehodě.

  Kurz je určen pro mechaniky, osvědčující pracovníky, techniky, plánovače údržby, mistry, pracovníky systému jakosti a manažery organizací civilního letectví.

  Lektor: Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 2600 Kč + DPH

 • Změna termínu 9. 4. 2019 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1139 z 4.7.2018 Kód kurzu 8-2019

  Začátek kurzu: 15 05 2019
  Ukončení: 15 05 2019

  Kurz pojednává o společných pravidlech civilního letectví v oblasti v leteckém provozu, letové způsobilosti, certifikace a údržby letadel, letadlových celků, posádek letadel, organizací výcviku, letišť, řízení letového provozu, leteckých zdravotnických zařízení, opatření proti protiprávním činům a bezpilotních prostředcích. Nařízení č. 2018/1139 nahrazuje a rozšiřuje předcházející nařízení č.216/2008.

  Cílová skupina Vzhledem k velkému rozsahu přednášeného nařízení je kurz vhodný pro pracovníky provozovatelů letadel, leteckých škol, letišť, schválených organizací údržby, schválených organizací řízení zachování letové způsobilosti, organizací výrobců, projekčních organizací, řízení leteckého provozu, výcvikových organizací, výrobců a profesionálních uživatelů bezpilotních prostředků a leteckých zdravotnických zařízení.

  Lektor:Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 2600 Kč + DPH

 • KURZ ZRUŠEN 24. 4. 2019 – Nařízení (ES) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Kód kurzu 9-2019

  Začátek kurzu: 5 06 2019
  Ukončení: 6 06 2019

  Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139.   Obsah kurzu: Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V

  Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu

  Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu

  Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy

  Part V – SPA: Zvláštní oprávnění

  Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem  poháněnými letadly

  Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly

  Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozVšeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation

  Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 4 700,- Kč + DPH

 • KURZ ZRUŠEN 24. 4. 2019 – Safety Management System (SMS) – Kód kurzu 10-2019

  Začátek kurzu: 19 06 2019
  Ukončení: 19 06 2019

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení ES č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200.

  Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti.

  1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady.
  2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně.
  3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace.

  Klíčová témata:

  1. Úvod do SMS
  2. Politika a cíle
  3. Řízení rizik
  4. Zajištění bezpečnosti
  5. Propagace bezpečnosti
  6. Integrace systémů řízení letecké společnosti
  7. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru
  8. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina:

  Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 2 600,- Kč + DPH

 • ZMĚNA TERMÍNU KURZU 24. 4. 2019 – ČÁST 66 Příloha III a ČÁST 147 Příloha IV nařízení komise (ES) č. 1321/2014 – Kód kurzu 7-2019

  Začátek kurzu: 19 06 2019
  Ukončení: 19 06 2019

  V kurzu budou probrány požadavky na vydávání průkazů způsobilosti techniků údržby letadel dle nařízení Část 66, budou uvedeny změny AMC k části 66 zveřejněné v březnu 2019 a požadavky na organizace pro výcvik techniků údržby letadel dle Části 147.

  Cílová skupina Kurz je určen pro pracovníky organizací údržby letadel (AMO) a organizací řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) na manažerských pozicích, pro osvědčující personál, pro kontrolory letové způsobilosti, pracovníky systému jakosti.

  Lektor: Ing. Jaroslav Klacek

  Cena kurzu: 2 600,- Kč + DPH

 • KURZ ZRUŠEN 24. 4. 2019 – Compliance Monitoring System (CMS) – systém sledování shody / systém jakosti – Kód kurzu 11-2019

  Začátek kurzu: 20 06 2019
  Ukončení: 20 06 2019

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému sledování shody (tzv. CMS), jak požaduje Nařízení ES č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200 bod 6), který formálně nahrazuje požadavek EU-OPS/JAR-OPS 1/3.035, který se týká systému jakosti. Kurz je také aplikovatelný na systém jakosti dle Nařízení ES č. 1321/2014, v posledním znění.

   Posluchač se naučí: Pracovat s funkcemi a nástroji zajišťujícími sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena náprava, nápravná opatřená a prevence opakování zjištěných nedostatků. Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému sledování shody/souladu a měření jeho výkonnosti/účinnosti. Základy auditní činnosti a principy práce osoby odpovědné za systém sledování shody.Postupy pro práci a zacházení s nálezy zjištěnými ÚCL ČR v rámci počátečního osvědčování i průběžného dozoru držitelů oprávnění (např. AOC, SPO, NCC, NCO, CAMO, AMO).

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví. Jak je uvedeno výše, stávající systém jakosti provozovatele je nahrazen systémem sledování shody (CMS). Principy zavedeného a udržovaného systému jakosti jsou shodné s principy systému sledování shody (CMS). Rozdíl je prakticky pouze v názvu. Proto je kurz určen jako provozovatelům dle Nařízení ES č. 965/2012 (AOC, SPO, NCC, NCO), tak osobám odpovědným za jakosti dle Nařízení ES č. 1321/2014 (Part-M/145/147/66 ), stejně jako osobám zapojených do sledování shody v oblasti provozování letišť, poskytování LPS aj.

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 2 600,- Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit v jejich prostorách a nebo ve výcvikovém středisku v Masné ulici v termínech dle další domluvy. Vhodný minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • LETECKÁ LEGISLATIVA
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • VYŽADOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI PRÁCE V PODNICÍCH VÝROBY, ÚDRŽBY LETADEL, PROVOZOVATELŮ LETECKÉ TECHNIKY A LETIŠŤ
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • POKRAČOVACÍ VÝCVIK PRACOVNÍKŮ AMO A CAMO
 • AUDITOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY A ORGANIZACE K ŘÍZENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI