Kurzy pro 1. pololetí roku 2020

Kurzy, které pokrývají jednotlivé přílohy Nařízení Komise (ES) č. 1321/2014 jsou určeny klientům, kteří pracují nebo se připravují pracovat v civilním leteckém provozu a v údržbě letadel civilního letectví. Pro pracovníky výrobních organizací jsou určeny kurzy vycházející z nařízení (ES) č. 748/2012.  Nově jsou zařazovány kurzy, které vysvětlují Nařízení (ES) 965/2012, Safety Management System a Comliance Monitoring, Nařízení č. 2018/1139 – Základní nařízení.

Uvedené kurzy jsou rovněž vhodné jako forma pokračovacího výcviku personálu i vedoucích pracovníků na všech úrovních.

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Kurzy se konají v budově Střední průmyslové školy, PRAHA 1, Masná ul. 18 (vzdálenost cca 300 metrů od Staroměstského náměstí, pokud není výslovně uvedeno jiné místo konání). Orientační mapku najdete zde.

Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 8:00 hod, ukončení 15:30 hod. až 16:00 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2020. Ceny jsou platné od 1.1.2020.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA) Kód kurzu 2-2020

  Začátek kurzu: 29 01 2020
  Ukončení: 29 01 2020

  Tento kurz vychází ze základního nařízení č. č. 2018/1139 a nařízení č.748/2012. Zaměřením tohoto kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G.

  Cílová skupina:

  Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor: Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 2700,- Kč + DPH

 • NOVINKA Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) a Fuel Tank Safety/Critical Design Control Configuration Limitation (CDCCL) Refresh Kód kurzu 3-2020

  Začátek kurzu: 30 01 2020
  Ukončení: 30 01 2020

  Kurz "EWIS a FTS/CDCCL -refresh" plní požadavky Nařízení (EU) na periodické opakování těchto principů. V prvé části kurzu jsou zopakovány příčiny tragických leteckých nehod spojených s EWIS systémem, zopakována historie vedoucí ke vzniku předpisu AMC-20 a jeho tří částí. Bude vymezeno, co do okruhu EWIS patří, co ne a proč. Vysvětlíme rozdíl mezi zonální prohlídkou GVI a DET . Zopakujeme význačné zóny se zaměřením na ochranu EWIS systému. Popíšeme stárnutí letadel z pohledu EWIS včetně pozitivních i negativních příkladů. Součástí je i vliv elektrostatiky na letadlo a nutnost galvanického propojení včetně pozitivních i negativních příkladů. Druhá část kurzu je věnována problematice FTS/CDCCL vysvětlující předpisové požadavky k nebezpečí vznícení či výbuchu palivové nádrže letadla. Bude přednesena historie leteckých nehod při kterých došlo k destrukci letadla při výbuchu palivové nádrže. Zopakujeme vlastnosti těkavých látek a příčiny jejich vznícení. Na videoukázce popíšeme příčiny význačné nehody letu TWA800, která předcházela vydání předpisu SFAR 88 a ustanovení zkratky CDCCL. Probereme ochranu letadla před výbuchem působením energie blesku. Probereme palivový trojúhelník, hořlavost nádrží, důležitost kostření, představíme inertní systémy pro nádrže. Součástí kurzu jsou doprovodná videa, praktické ukázky z manuálů, snímky, příklady a zkušenosti z údržby a provozu.

  Cílová skupina:

  Je určen pro všechny profese, které buď na letadle přímo pracují nebo provádějí technickou podporu pro tuto práci včetně vyšších úrovní vedení.

  Lektor: Ing. Martin Krupička

  Cena kurzu: 2 700,- Kč + DPH

 • 12.2.2020 kurz zrušen NOVINKA Část 21 hlava M a hlava P Kód kurzu 4-2020

  Začátek kurzu: 26 02 2020
  Ukončení: 26 02 2020

  Mezi požadavky pro získání oprávnění CAMO patří i vypracování postupů a to buď ve výkladu organizace nebo v interních směrnicích. Tyto dokumenty mají obsahovat postupy pro řízení oprav a pro řízení procesu ke získání povolení k letu. Požadavky pro tyto dva procesy jsou obsahem Partu 21, hlavy M a P. Proškolení pracovníci jsou nezbytní pro to, aby organizace CAMO mohla tyto postupy vytvořit. Přiměřená znalost Partu 21, hlavy M a P by měla být kontrolována ÚCL/EASA jak při první žádosti i během pokračujícího dozoru nad organizací CAMO.

  Cílová skupina: Kurz je především určen pracovníkům oprávněných organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) a pracovníkům organizací dozoru.

  Lektor: Ing. Jaromír Lank

  Cena kurzu: 2700,-Kč + DPH

 • Compliance Monitoring System (CMS) – systém sledování shody / systém jakosti – Kód kurzu 5-2020

  Začátek kurzu: 27 02 2020
  Ukončení: 27 02 2020

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému sledování shody (tzv. CMS), jak požaduje Nařízení ES č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200 bod 6), který formálně nahrazuje požadavek EU-OPS/JAR-OPS 1/3.035, který se týká systému jakosti. Kurz je také aplikovatelný na systém jakosti dle Nařízení ES č. 1321/2014, v posledním znění.

   Posluchač se naučí: Pracovat s funkcemi a nástroji zajišťujícími sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena náprava, nápravná opatřená a prevence opakování zjištěných nedostatků. Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému sledování shody/souladu a měření jeho výkonnosti/účinnosti. Základy auditní činnosti a principy práce osoby odpovědné za systém sledování shody.Postupy pro práci a zacházení s nálezy zjištěnými ÚCL ČR v rámci počátečního osvědčování i průběžného dozoru držitelů oprávnění (např. AOC, SPO, NCC, NCO, CAMO, AMO).

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví. Jak je uvedeno výše, stávající systém jakosti provozovatele je nahrazen systémem sledování shody (CMS). Principy zavedeného a udržovaného systému jakosti jsou shodné s principy systému sledování shody (CMS). Rozdíl je prakticky pouze v názvu. Proto je kurz určen jako provozovatelům dle Nařízení ES č. 965/2012 (AOC, SPO, NCC, NCO), tak osobám odpovědným za jakosti dle Nařízení ES č. 1321/2014 (Part-M/145/147/66 ), stejně jako osobám zapojených do sledování shody v oblasti provozování letišť, poskytování LPS aj.

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 2 700,- Kč + DPH

 • Kurz ZRUŠEN Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění – Kód kurzu 6-2020

  Začátek kurzu: 18 03 2020
  Ukončení: 19 03 2020

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé znění Přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), která stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace o zkušenostech získaných při činnosti organizací údržby, o budoucnosti systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a perspektivě organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části M, Hlavy F, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4800,- Kčs + DPH

 • Kurz ZRUŠEN ČÁST M Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Kód kurzu 7 – 2020

  Začátek kurzu: 22 04 2020
  Ukončení: 23 04 2020

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), která od 20.2.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků. Dále budou uvedeny postupy kontroly letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu. Součástí programu kurzu jsou i pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G, základní náležitosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F a jejich budoucí transformace do srpna 2021. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace o zkušenostech získaných při řízení zachování letové způsobilosti letadel, činnosti a perspektivě organizací CAMO a AMO oprávněných podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci CAMO a AMO oprávněných podle Části M, Hlav F a G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí letadel. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4 800,-Kč + DPH

 • KURZ ZRUŠEN Nařízení (ES) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Kód kurzu 8-2020

  Začátek kurzu: 13 05 2020
  Ukončení: 14 05 2020

  >Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139. Obsah kurzu: Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V

  Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu

  Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu

  Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy

  Part V – SPA: Zvláštní oprávnění

  Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem  poháněnými letadly

  Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly

  Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozVšeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation

  Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 4 800,- Kč + DPH

 • Novinka -Část ML a Část CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Kód Kurzu – 9-2020

  Začátek kurzu: 16 06 2020
  Ukončení: 17 06 2020

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění nově vydaných Příloh Vb a Vd k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části ML a Části Organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy (Combined Airworthiness Organization) (CAO) společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a vybranými GM (poradními materiály), které od 20.2.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu lehkých letadel (jiných než složitých, která nejsou provozována pro obchodní leteckou dopravu) a jejich letadlových celků. Budou uvedeny varianty provádění kontrol letové způsobilosti těchto letadel. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace pro řízení zachování letové způsobilosti lehkých letadel a zřizování organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) a o transformaci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F do srpna 2021.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a/nebo organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování let. způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí lehkých letadel. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, jež se zabývají údržbou lehkých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4800,-Kč+DPH

 • Safety Management System (SMS) – Kód kurzu 10-2020

  Začátek kurzu: 18 06 2020
  Ukončení: 18 06 2020

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení ES č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200.

  Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti.

  1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady.
  2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně.
  3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace.

  Klíčová témata:

  1. Úvod do SMS
  2. Politika a cíle
  3. Řízení rizik
  4. Zajištění bezpečnosti
  5. Propagace bezpečnosti
  6. Integrace systémů řízení letecké společnosti
  7. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru
  8. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina:

  Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 2700,- Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit v jejich prostorách a nebo ve výcvikovém středisku v Masné ulici v termínech dle další domluvy. Vhodný minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • LETECKÁ LEGISLATIVA
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • VYŽADOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI PRÁCE V PODNICÍCH VÝROBY, ÚDRŽBY LETADEL, PROVOZOVATELŮ LETECKÉ TECHNIKY A LETIŠŤ
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • POKRAČOVACÍ VÝCVIK PRACOVNÍKŮ AMO A CAMO
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1139 z 4.7.2018
 • AUDITOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ÚDRŽBY, VÝROBY LETADEL
 • LIDSKÉ ČINITELE V ÚDRŽBĚ LETADEL