Kurzy pro září – prosinec 2023

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Kurzy CTEG s.r.o. vyučujeme nyní prezenčně

Kurzy se budou konat na adrese:
Czech Aviation Training Centre (CATC)
K letišti 934/2, hangár B
Staré letiště Ruzyně, Praha 6.
Vstup je vrátnicí č. 1 u zastávky MHD, autobusy 119,110,191. Účastníci budou vstupovat do tzv, neveřejné části letiště, takže na Přihlášce je třeba uvést číslo OP, při použití auta SPZ a jméno řidiče.Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 8:00 hod, ukončení 16:00 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2023. Ceny jsou platné pro kurzy od 1.1.2023.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Programa kurzů na období leden – červen 2024 bude zveřejněn cca 15.12.2023

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Kurz ČÁST ML a ČÁST CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a údržba lehkých letadel Číslo kurzu 17-2023

  Začátek kurzu: 19 09 2023
  Ukončení: 20 09 2023

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění nově vydaných Příloh Vb a Vd k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části ML a Části CAO (Combined Airworthiness Organization) společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM, které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu lehkých letadel (jiných než složitých, která nejsou provozována pro obchodní leteckou dopravu) a jejich letadlových celků. Budou uvedeny varianty provádění kontrol letové způsobilosti těchto letadel a podmínky pro vydání povolení k letu.

  V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedených do roku 2022. Součástí programu kurzu jsou nová pravidla řízení zachování letové způsobilosti lehkých letadel, oprávnění a činnosti organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) a transformace organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Částí M, CAMO a/nebo organizací údržby (AMO)-odpovědní vedoucí, vedoucí zachování let. způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí lehkých letadel mimo obchodní leteckou dopravu. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, jež se zabývají údržbou lehkých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 5900,-Kč+DPH

 • Kurz ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č.1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě. Číslo kurzu 18-2023

  Začátek kurzu: 25 09 2023
  Ukončení: 26 09 2023

  V kurzu během dvou dní budou předneseny vybrané části změněné Přílohy I a celé znění Přílohy Vc k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M a Části CAMO společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM , které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu složitých letadel a/nebo letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě včetně jejich letadlových celků. Budou uvedeny postupy provádění kontrol letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu těchto letadel.

  V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU = Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018, v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedených do roku 2022. Součástí programu kurzu jsou i nová pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) včetně systému řízení bezpečnosti (SMS) a transformace systému zachování letové způsobilosti letadel a organizací CAMO.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality, pracovníci řízení a kontroly letové způsobilosti). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO a též nad způsobilostí složitých letadel a/nebo letadel používaných v obchodní dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, které se zabývají údržbou složitých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 5 900,-Kč + DPH

 • Kurz Nařízení (EU) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Číslo kurzu 19-2023

  Začátek kurzu: 11 10 2023
  Ukončení: 12 10 2023

  Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139.

  • Obsah kurzu:
  • Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V
  • Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu
  • Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu
  • Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy
  • Part V – SPA: Zvláštní oprávnění
  • Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem poháněnými letadly
  • Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly
  • Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozu Všeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation
   
  • Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.
           
  • Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 5900 Kč + DPH

 • Kurz Compliance Monitoring System (CMS) – systém sledování shody/systém jakosti Číslo kurzu 20-2023

  Začátek kurzu: 24 10 2023
  Ukončení: 24 10 2023

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému sledování shody (tzv. CMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200 bod 6), který formálně nahrazuje požadavek EU-OPS/JAR-OPS 1/3.035, který se týká systému jakosti. Kurz je také aplikovatelný na systém jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014, v posledním znění. Posluchač se naučí: Pracovat s funkcemi a nástroji zajišťujícími sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena náprava, nápravná opatřená a prevence opakování zjištěných nedostatků. Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému sledování shody/souladu a měření jeho výkonnosti/účinnosti. Základy auditní činnosti a principy práce osoby odpovědné za systém sledování shody.Postupy pro práci a zacházení s nálezy zjištěnými ÚCL ČR v rámci počátečního osvědčování i průběžného dozoru držitelů oprávnění (např. AOC, SPO, NCC, NCO, CAMO, AMO).

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví. Jak je uvedeno výše, stávající systém jakosti provozovatele je nahrazen systémem sledování shody (CMS). Principy zavedeného a udržovaného systému jakosti jsou shodné s principy systému sledování shody (CMS). Rozdíl je prakticky pouze v názvu. Proto je kurz určen jako provozovatelům dle Nařízení EU č. 965/2012 (AOC, SPO, NCC, NCO), tak osobám odpovědným za jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014 (Part-CAMO/M/145/147/66 ), stejně jako osobám zapojených do sledování shody v oblasti provozování letišť, poskytování LPS aj.

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 3500,- Kč bez DPH

 • Kurz Safety Management System (SMS) – Číslo kurzu 21-2023

  Začátek kurzu: 25 10 2023
  Ukončení: 25 10 2023

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200. Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti. 1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady. 2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně. 3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace. Klíčová témata: 4. Úvod do SMS 5. Politika a cíle 6. Řízení rizik 7. Zajištění bezpečnosti 8. Propagace bezpečnosti 9. Integrace systémů řízení letecké společnosti 10. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru 11. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 3500,-Kč + DPH

 • Kurz Auditování v prostředí údržby letadel, LC a organizací CAMO, CAO. Číslo kurzu 22–2023

  Začátek kurzu: 8 11 2023
  Ukončení: 8 11 2023

  V kurzu budou vysvětleny zásady systému jakosti, způsob přípravy a provádění auditů, uzavírání nálezů, administrativa nápravných opatření, auditní techniky. Posluchači si interaktivně vyzkouší probíranou látku v několika cvičeních tak, že každý účastník kurzu si zkusí přípravu a provedení auditu, formulování nálezů, návrh nápravného opatření, odstranění nálezu a uzavření auditu. Bude též popsána forma auditu EASA formou standardizačních inspekcí jednotlivých států role schválených organizací údržby a CAMO. V kurzu bude zmíněna provázanost systému jakosti mezi organizacemi údržby a provozovateli, kteří jsou schváleni dle nařízení č. 965/2012.

  Cílová skupina Kurz je určen pro manažery jakosti, auditory jakosti, pracovníky zabezpečení jakosti všech zmíněných organizací.

  Lektor:Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 3 500,-Kč + DPH

 • Kurz Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA) Číslo kurzu 23-2023

  Začátek kurzu: 9 11 2023
  Ukončení: 9 11 2023

  Tento kurz vychází ze základního nařízení (EU) č. 2018/1139 a nařízení (EU) č.748/2012. Zaměřením tohoto kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G. Bude podána informace o začlenění SMS do citovaného nařízení.

  Cílová skupina: Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor: Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 3500,- Kč + DPH

 • Kapacita kurzu je naplněna,nepřijímají se již přihlášky 9.11.2023 Kurz Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění. Číslo kurzu 24 – 2023

  Začátek kurzu: 22 11 2023
  Ukončení: 23 11 2023

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé aktuální znění Přílohy II k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), jež stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145 včetně systému řízení bezpečnosti (SMS), který se bude používat od 1.2.2022 a bude závazný od 1.2.2024. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedené od roku 2019. Posluchači získají informace o zkušenostech z činnosti AMO a o transformaci systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části CAMO, CAO, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 5900,-Kč + DPH

 • Kurz zrušen 8.11.2023 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.2018/1139 (Základní nařízení) Kód kurzu 25-2023

  Začátek kurzu: 6 12 2023
  Ukončení: 6 12 2023

  Jednodenní kurz je sestaven tak, aby posluchač pochopil strukturu evropské letecké legislativy, budou uvedeny důvody vydání tohoto Nařízení, detaily zřízení EASA, vztah EASA a Komise EU, aktualizace seznamu dopravců se zákazem činnosti v EU, bude popsána oblast působeni tohoto Nařízení a Annexy tohoto Nařízení Cílová skupina Kurz je určen pro mechaniky, osvědčující pracovníky, techniky, plánovače údržby organizací CAMO, CAO , mistry, pracovníky systému jakosti a manažery organizací civilního letectví. Lektor: Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 3500,-Kč + DPH

 • Kurz zrušen 8.11.2023 EWIS (Electrical Interconnection System) a CDCCL (Critical Design Configuration Control Limitation) Číslo kurzu 26-2023

  Začátek kurzu: 7 12 2023
  Ukončení: 7 12 2023

  Kurz je pojat jako REFRESH. V kurzu bude probrána historie a popis leteckých neštěstí v důsledku nedodržení zásad EWIS a CDCCL. Reakce na tyto události ze strany EASA a FAA. Budou popsány možné nedostatky při výrobě a údržbě letadel v této oblasti a vliv starnutí letadel. Budou uvedeny základní fyzikální jevy v dané oblasti.

  Cílová skupina Kurz je určen pro pracovníky organizací údržby letadel (AMO) a organizací řízení zachování letové způsobilosti CAMO/CAO na manažerských pozicích, pro osvědčující personál, pro kontrolory letové způsobilosti, pracovníky systému jakosti.

  Lektor: Ing. Martin Krupička

  Cena kurzu: 3500,-Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit. Minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • AUDITOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ÚDRŽBY letadel a ORGANIZACÍ CAMO
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 Část 66 a 147