Kurzy pro leden – červen 2022

Z důvodu stále trvající epidemie COVID 19 a s ní spojených opatření vlády budeme nadále pokračovat ve formě konání kurzů ON LINE . Více viz složka POKYNY. V případě změny hygienických pravidel je možné po předchozím upozornění provádět kurzy prezenční formou.

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 9:00 hod, ukončení 16:00 hod. až 16:30 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2022. Ceny jsou platné od 1.1.2022.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA) Číslo kurzu 2-2022

  Začátek kurzu: 26 01 2022
  Ukončení: 26 01 2022

  Tento kurz vychází ze základního nařízení (EU) č. 2018/1139 a nařízení (EU) č.748/2012. Zaměřením tohoto kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G.

  Cílová skupina: Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor: Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 2800,- Kč + DPH

 • ZRUŠEN 9.2.2022 – Kurz ČÁST ML a ČÁST CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a údržba lehkých letadel Číslo kurzu 3/2022

  Začátek kurzu: 23 02 2022
  Ukončení: 24 02 2022

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění nově vydaných Příloh Vb a Vd k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části ML a Části CAO (Combined Airworthiness Organization) společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM, které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu lehkých letadel (jiných než složitých, která nejsou provozována pro obchodní leteckou dopravu) a jejich letadlových celků. Budou uvedeny varianty provádění kontrol letové způsobilosti těchto letadel a podmínky pro vydání povolení k letu.

  V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedené od roku 2019. Součástí programu kurzu jsou nová pravidla řízení zachování letové způsobilosti lehkých letadel, oprávnění a činnosti organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) a transformace organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Částí M, CAMO a/nebo organizací údržby (AMO)-odpovědní vedoucí, vedoucí zachování let. způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí lehkých letadel mimo obchodní leteckou dopravu. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, jež se zabývají údržbou lehkých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4900,-Kč+DPH

 • Kurz ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č.1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě. Číslo kurzu 4-2022

  Začátek kurzu: 23 03 2022
  Ukončení: 24 03 2022

  V kurzu během dvou dní budou předneseny vybrané části změněné Přílohy I a celé znění Přílohy Vc k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M a Části CAMO společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM , které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu složitých letadel a/nebo letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě včetně jejich letadlových celků. Budou uvedeny postupy provádění kontrol letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu těchto letadel.

  V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedené od roku 2019. Součástí programu kurzu jsou i nová pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) včetně systému řízení bezpečnosti (SMS) a transformace systému zachování letové způsobilosti letadel a organizací CAMO.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality, pracovníci řízení a kontroly letové způsobilosti). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO a též nad způsobilostí složitých letadel a/nebo letadel používaných v obchodní dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, které se zabývají údržbou složitých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4 900,-Kč + DPH

 • Kurz Nařízení (EU) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Číslo kurzu 5-2022

  Začátek kurzu: 20 04 2022
  Ukončení: 21 04 2022

  Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139. Obsah kurzu: Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy Part V – SPA: Zvláštní oprávnění Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem poháněnými letadly Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozu Všeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation
  Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 4900,-Kč + DPH

 • Compliance Monitoring System (CMS) – systém sledování shody/systém jakosti Číslo kurzu 6-2022

  Začátek kurzu: 18 05 2022
  Ukončení: 18 05 2022

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému sledování shody (tzv. CMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200 bod 6), který formálně nahrazuje požadavek EU-OPS/JAR-OPS 1/3.035, který se týká systému jakosti. Kurz je také aplikovatelný na systém jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014, v posledním znění. Posluchač se naučí: Pracovat s funkcemi a nástroji zajišťujícími sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena náprava, nápravná opatřená a prevence opakování zjištěných nedostatků. Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému sledování shody/souladu a měření jeho výkonnosti/účinnosti. Základy auditní činnosti a principy práce osoby odpovědné za systém sledování shody.Postupy pro práci a zacházení s nálezy zjištěnými ÚCL ČR v rámci počátečního osvědčování i průběžného dozoru držitelů oprávnění (např. AOC, SPO, NCC, NCO, CAMO, AMO). Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví. Jak je uvedeno výše, stávající systém jakosti provozovatele je nahrazen systémem sledování shody (CMS). Principy zavedeného a udržovaného systému jakosti jsou shodné s principy systému sledování shody (CMS). Rozdíl je prakticky pouze v názvu. Proto je kurz určen jako provozovatelům dle Nařízení EU č. 965/2012 (AOC, SPO, NCC, NCO), tak osobám odpovědným za jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014 (Part-M/145/147/66 ), stejně jako osobám zapojených do sledování shody v oblasti provozování letišť, poskytování LPS aj.

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 2800,- Kč bez DPH

 • Safety Management System (SMS) – Číslo kurzu 7-2022

  Začátek kurzu: 19 05 2022
  Ukončení: 19 05 2022

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200. Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti. 1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady. 2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně. 3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace. Klíčová témata: 4. Úvod do SMS 5. Politika a cíle 6. Řízení rizik 7. Zajištění bezpečnosti 8. Propagace bezpečnosti 9. Integrace systémů řízení letecké společnosti 10. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru 11. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 2800,-Kč + DPH

 • Kurz Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění. Číslo kurzu 8 – 2022

  Začátek kurzu: 8 06 2022
  Ukončení: 9 06 2022

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé aktuální znění Přílohy II k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), jež stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145 včetně systému řízení bezpečnosti (SMS), který se bude používat od 1.2.2022 a bude závazný od 1.2.2024. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedené od roku 2019. Posluchači získají informace o zkušenostech z činnosti AMO a o transformaci systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části CAMO, CAO, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4900,-Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit. Minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • LETECKÁ LEGISLATIVA
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • Lidské činitele v prostředí údržby a organizace k řízení zachování letové způsobilosti
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • Auditování v prostředí letecké techniky
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1139 z 4.7.2018
 • Electrical wiring interconnection systém (EWIS) a Fuel Tank System/Design Configuration Control Limitation (CDCCL) refresh