Kurzy pro září – prosinec 2021

Z důvodu stále trvající epidemie COVID 19 a s ní spojených opatření vlády budeme nadále pokračovat ve formě konání kurzů ON LINE . Více viz složka POKYNY. V případě změny hygienických pravidel je možné po předchozím upozornění provádět kurzy prezenční formou.

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 9:00 hod, ukončení 16:00 hod. až 16:30 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2021. Ceny jsou platné od 1.1.2021.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Kurz Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění. Číslo kurzu 10 – 2021

  Začátek kurzu: 22 09 2021
  Ukončení: 23 09 2021

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé znění Přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), která stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace o zkušenostech získaných při činnosti organizací údržby, o budoucnosti systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a perspektivě organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Částí M, ML, CAMO a CAO.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části CAMO, CAO, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4900,-Kč + DPH

 • Compliance Monitoring System (CMS) – systém sledování shody/systém jakosti Číslo kurzu 11-2021

  Začátek kurzu: 30 09 2021
  Ukončení: 30 09 2021

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému sledování shody (tzv. CMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200 bod 6), který formálně nahrazuje požadavek EU-OPS/JAR-OPS 1/3.035, který se týká systému jakosti. Kurz je také aplikovatelný na systém jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014, v posledním znění. Posluchač se naučí: Pracovat s funkcemi a nástroji zajišťujícími sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena náprava, nápravná opatřená a prevence opakování zjištěných nedostatků. Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému sledování shody/souladu a měření jeho výkonnosti/účinnosti. Základy auditní činnosti a principy práce osoby odpovědné za systém sledování shody.Postupy pro práci a zacházení s nálezy zjištěnými ÚCL ČR v rámci počátečního osvědčování i průběžného dozoru držitelů oprávnění (např. AOC, SPO, NCC, NCO, CAMO, AMO). Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví. Jak je uvedeno výše, stávající systém jakosti provozovatele je nahrazen systémem sledování shody (CMS). Principy zavedeného a udržovaného systému jakosti jsou shodné s principy systému sledování shody (CMS). Rozdíl je prakticky pouze v názvu. Proto je kurz určen jako provozovatelům dle Nařízení EU č. 965/2012 (AOC, SPO, NCC, NCO), tak osobám odpovědným za jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014 (Part-M/145/147/66 ), stejně jako osobám zapojených do sledování shody v oblasti provozování letišť, poskytování LPS aj.

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 2800,- Kč bez DPH

 • Kurz ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě. Číslo kurzu 12-2021

  Začátek kurzu: 20 10 2021
  Ukončení: 21 10 2021

  V kurzu během dvou dní budou předneseny vybrané části změněné Přílohy I a celé znění Přílohy Vc k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M a Části CAMO společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM , které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu složitých letadel a/nebo letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě včetně jejich letadlových celků. Budou uvedeny postupy provádění kontrol letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu těchto letadel. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Součástí programu kurzu jsou i nová pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a jejich budoucí transformace od 2022.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality, pracovníci řízení a kontroly letové způsobilosti). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO a též nad způsobilostí složitých letadel a/nebo letadel používaných v obchodní dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, které se zabývají údržbou složitých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4 900,-Kč + DPH

 • Kurz Nařízení (EU) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Číslo kurzu 13-2021

  Začátek kurzu: 3 11 2021
  Ukončení: 4 11 2021

  Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139. Obsah kurzu: Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy Part V – SPA: Zvláštní oprávnění Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem poháněnými letadly Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozu Všeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation
  Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 4900,-Kč + DPH

 • Kurz ČÁST ML a ČÁST CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a údržba lehkých letadel Číslo kurzu 14

  Začátek kurzu: 24 11 2021
  Ukončení: 25 11 2021

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění nově vydaných Příloh Vb a Vd k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části ML a Části CAO (Combined Airworthiness Organization) společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM, které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu lehkých letadel (jiných než složitých, která nejsou provozována pro obchodní leteckou dopravu) a jejich letadlových celků. Budou uvedeny varianty provádění kontrol letové způsobilosti těchto letadel a podmínky pro vydání povolení k letu. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace pro řízení zachování letové způsobilosti lehkých letadel a zřizování organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) a o transformaci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F do srpna 2021.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Částí M, CAMO a/nebo organizací údržby (AMO)-odpovědní vedoucí, vedoucí zachování let. způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí lehkých letadel mimo obchodní leteckou dopravu. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, jež se zabývají údržbou lehkých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4900,-Kč+DPH

 • Kurz Auditování v prostředí údržby letadel. Číslo kurzu 15-2021

  Začátek kurzu: 8 12 2021
  Ukončení: 8 12 2021

  V kurzu budou vysvětleny zásady systému jakosti, způsob přípravy a provádění auditů, uzavírání nálezů, administrativa nápravných opatření, auditní techniky. Posluchači si interaktivně vyzkouší probíranou látku v několika cvičeních tak, že každý účastník kurzu si zkusí přípravu a provedení auditu, formulování nálezů, návrh nápravného opatření, odstranění nálezu a uzavření auditu. Bude též popsána forma auditu EASA formou standardizačních inspekcí jednotlivých států role schválených organizací údržby a CAMO. V kurzu bude zmíněna provázanost systému jakosti mezi organizacemi údržby a provozovateli, kteří jsou schváleni dle nařízení č. 965/2012 (dříve EU-OPS). Cílová skupina: Kurz je určen pro manažery jakosti, auditory jakosti, pracovníky zabezpečení jakosti všech zmíněných organizací.

  Lektor: Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 2800,- Kč + DPH

 • Lidské činitele v prostředí letecké techniky Číslo kurzu 16 – 2021

  Začátek kurzu: 9 12 2021
  Ukončení: 9 12 2021

  Jednodenní kurz je sestaven tak, aby pokryl osnovu, která je uvedená v „Guidance Materiálu“ 145.A.30 k části 145 nařízení (EU) č.1321/2014. Osnova kurzu byla nově rozšířena tak, aby byla také v souladu s GM CAMO.A.305(g), což je oblast "safety risk management". Kapitoly týkající se výkonnosti lidského těla jsou předneseny formou, která je přiměřená pro posluchače s technickým vzděláním. Jsou probrány nejdůležitější prvky z oblasti lidského činitele pomocí obrázků grafů a diagramů. Výuka je doplněna popisem skutečných leteckých nehod s rozborem přidružených faktorů vedoucích k letecké nehodě. Kurz je určen pro mechaniky, osvědčující pracovníky, techniky, plánovače údržby, mistry, pracovníky systému jakosti a manažery organizací civilního letectví.

  Lektor: Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 2800,-Kč + DPH

 • Safety Management System (SMS) – Číslo kurzu 17-2021

  Začátek kurzu: 15 12 2021
  Ukončení: 15 12 2021

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200. Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti. 1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady. 2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně. 3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace. Klíčová témata: 4. Úvod do SMS 5. Politika a cíle 6. Řízení rizik 7. Zajištění bezpečnosti 8. Propagace bezpečnosti 9. Integrace systémů řízení letecké společnosti 10. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru 11. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 2800,-Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit. Minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • LETECKÁ LEGISLATIVA
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • VYŽADOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI PRÁCE V PODNICÍCH VÝROBY, ÚDRŽBY LETADEL, PROVOZOVATELŮ LETECKÉ TECHNIKY A LETIŠŤ
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • POKRAČOVACÍ VÝCVIK PRACOVNÍKŮ AMO A CAMO
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1139 z 4.7.2018
 • Electrical wiring interconnection systém (EWIS) a Fuel Tank System/Design Configuration Control Limitation (CDCCL) refresh
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA G,- Oprávnění k výrobě