Kurzy pro 2. pololetí roku 2020

VLIV HYGIENICKÝCH PODMÍNEK NA POŘÁDÁNÍ KURZŮ
V důsledku možné změny nařízených hygienických podmínek pro organizační zajištění kurzu, je možné, že niže uvedené kurzy budou probíhat na jiném místě než ve Střední průmyslové škole Masná ulice 18, Praha 1. Tímto může případně dojít k snížení počtu účastníku a nebo malému zvýšení ceny kurzu.
Tyto změny budou operativně vyhlašovány na našem webu, případně již přihlášení účastníci obdrží e-mail.

Kurzy, které pokrývají jednotlivé přílohy Nařízení Komise (ES) č. 1321/2014 jsou určeny klientům, kteří pracují nebo se připravují pracovat v civilním leteckém provozu a v údržbě letadel civilního letectví. Pro pracovníky výrobních organizací jsou určeny kurzy vycházející z nařízení (ES) č. 748/2012.  Nově jsou zařazovány kurzy, které vysvětlují Nařízení (ES) 965/2012, Safety Management System a Comliance Monitoring, Nařízení č. 2018/1139 – Základní nařízení.

Uvedené kurzy jsou rovněž vhodné jako forma pokračovacího výcviku personálu i vedoucích pracovníků na všech úrovních.

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Kurzy se konají v budově Střední průmyslové školy, PRAHA 1, Masná ul. 18 (vzdálenost cca 300 metrů od Staroměstského náměstí, pokud není výslovně uvedeno jiné místo konání). Orientační mapku najdete zde.
POZOR!
Z důvodu Covid 19 jsme nuceni změnit místo konání kurzů. Počínaje zářím 2020 se budou kurzy konat na adrese:
Czech Aviation Training Centre (CATC).
K letišti 934/2, hangár B
Staré letiště Ruzyně Praha 6
Vstup je vrátnicí č. 1 u zastávky MHD, autobusy 119, 100, 191. Přihlášení účastníci dostanou plánek letiště. Účastníci budou vstupovat do tzv. neveřejné části letiště, takže na Přihlášce je třeba uvést číslo OP, při použití auta SPZ a jméno řidiče.

Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 8:00 hod, ukončení 15:30 hod. až 16:00 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2020. Ceny jsou platné od 1.1.2020.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Nařízení (ES) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Kód kurzu 16-2020

  Začátek kurzu: 30 09 2020
  Ukončení: 1 10 2020

  >Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139. Obsah kurzu: Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V

  Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu

  Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu

  Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy

  Part V – SPA: Zvláštní oprávnění

  Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem  poháněnými letadly

  Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly

  Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozVšeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation

  Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 4 800,- Kč + DPH

 • Kurz je odložen, nový termín bude určen po 30.11.2020 Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA) Kód kurzu 17-2020

  Začátek kurzu: 13 10 2020
  Ukončení: 13 10 2020

  Tento kurz vychází ze základního nařízení č. č. 2018/1139 a nařízení č.748/2012. Zaměřením tohoto kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G.

  Cílová skupina:

  Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor: Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 2700,- Kč + DPH

 • Kurz je odložen, nový termín bude určen po 30.11.2020 Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění – Kód kurzu 18-2020

  Začátek kurzu: 14 10 2020
  Ukončení: 15 10 2020

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé znění Přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), která stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace o zkušenostech získaných při činnosti organizací údržby, o budoucnosti systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a perspektivě organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části M, Hlavy F, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4800,- Kčs + DPH

 • KURZ ZRUŠEN Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) a Fuel Tank Safety/Critical Design Control Configuration Limitation (CDCCL) Refresh Kód kurzu 19-2020

  Začátek kurzu: 10 11 2020
  Ukončení: 10 11 2020

  Kurz "EWIS a FTS/CDCCL -refresh" plní požadavky Nařízení (EU) na periodické opakování těchto principů. V prvé části kurzu jsou zopakovány příčiny tragických leteckých nehod spojených s EWIS systémem, zopakována historie vedoucí ke vzniku předpisu AMC-20 a jeho tří částí. Bude vymezeno, co do okruhu EWIS patří, co ne a proč. Vysvětlíme rozdíl mezi zonální prohlídkou GVI a DET . Zopakujeme význačné zóny se zaměřením na ochranu EWIS systému. Popíšeme stárnutí letadel z pohledu EWIS včetně pozitivních i negativních příkladů. Součástí je i vliv elektrostatiky na letadlo a nutnost galvanického propojení včetně pozitivních i negativních příkladů. Druhá část kurzu je věnována problematice FTS/CDCCL vysvětlující předpisové požadavky k nebezpečí vznícení či výbuchu palivové nádrže letadla. Bude přednesena historie leteckých nehod při kterých došlo k destrukci letadla při výbuchu palivové nádrže. Zopakujeme vlastnosti těkavých látek a příčiny jejich vznícení. Na videoukázce popíšeme příčiny význačné nehody letu TWA800, která předcházela vydání předpisu SFAR 88 a ustanovení zkratky CDCCL. Probereme ochranu letadla před výbuchem působením energie blesku. Probereme palivový trojúhelník, hořlavost nádrží, důležitost kostření, představíme inertní systémy pro nádrže. Součástí kurzu jsou doprovodná videa, praktické ukázky z manuálů, snímky, příklady a zkušenosti z údržby a provozu.

  Cílová skupina:

  Je určen pro všechny profese, které buď na letadle přímo pracují nebo provádějí technickou podporu pro tuto práci včetně vyšších úrovní vedení.

  Lektor: Ing. Martin Krupička

  Cena kurzu: 2 700,- Kč + DPH

 • KURZ JE ZRUŠEN NOVINKA ČÁST ML a ČÁST CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a údržba lehkých letadel Kód Kurzu 20-2020

  Začátek kurzu: 11 11 2020
  Ukončení: 12 11 2020

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění nově vydaných Příloh Vb a Vd k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části ML a Části CAO (Combined Airworthiness Organization) společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM, které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu lehkých letadel (jiných než složitých, která nejsou provozována pro obchodní leteckou dopravu) a jejich letadlových celků. Budou uvedeny varianty provádění kontrol letové způsobilosti těchto letadel a podmínky pro vydání povolení k letu. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace pro řízení zachování letové způsobilosti lehkých letadel a zřizování organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) a o transformaci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F do srpna 2021.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a/nebo organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování let. způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí lehkých letadel mimo obchodní leteckou dopravu. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, jež se zabývají údržbou lehkých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4800,-Kč+DPH

 • NOVINKA ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě Kód kurzu 21 – 2020

  Začátek kurzu: 8 12 2020
  Ukončení: 9 12 2020

  V kurzu během dvou dní budou předneseny vybrané části změněné Přílohy I a celé znění Přílohy Vc k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M a Části CAMO společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM , které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu složitých letadel a/nebo letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě včetně jejich letadlových celků. Budou uvedeny postupy provádění kontrol letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu těchto letadel. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Součástí programu kurzu jsou i nová pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a jejich budoucí transformace do září 2021.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality, pracovníci řízení a kontroly letové způsobilosti). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO a též nad způsobilostí složitých letadel a/nebo letadel používaných v obchodní dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, ketré se zabývají údržbou složitých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4 800,-Kč + DPH

 • Auditování v prostředí údržby letadel a organizací CAMO Kód kurzu 22-2020

  Začátek kurzu: 10 12 2020
  Ukončení: 10 12 2020

  V kurzu budou vysvětleny zásady systému jakosti, způsob přípravy a provádění auditů, uzavírání nálezů, administrativa nápravných opatření, auditní techniky. Posluchači si interaktivně vyzkouší probíranou látku v několika cvičeních tak, že každý účastník kurzu si zkusí přípravu a provedení auditu, formulování nálezů, návrh nápravného opatření, odstranění nálezu a uzavření auditu. Bude též popsána forma auditu EASA formou standardizačních inspekcí jednotlivých států role schválených organizací údržby a CAMO. V kurzu bude zmíněna provázanost systému jakosti mezi organizacemi údržby a provozovateli, kteří jsou schváleni dle nařízení č. 965/2012 (dříve EU-OPS). Cílová skupina: Kurz je určen pro manažery jakosti, auditory jakosti, pracovníky zabezpečení jakosti všech zmíněných organizací.

  Cena kurzu: 2700,- Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit v jejich prostorách a nebo ve výcvikovém středisku v Masné ulici v termínech dle další domluvy. Vhodný minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • LETECKÁ LEGISLATIVA
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • VYŽADOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI PRÁCE V PODNICÍCH VÝROBY, ÚDRŽBY LETADEL, PROVOZOVATELŮ LETECKÉ TECHNIKY A LETIŠŤ
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • POKRAČOVACÍ VÝCVIK PRACOVNÍKŮ AMO A CAMO
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1139 z 4.7.2018
 • AUDITOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ÚDRŽBY, VÝROBY LETADEL
 • LIDSKÉ ČINITELE V ÚDRŽBĚ LETADEL