Kurzy pro leden – červen 2024

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Kurzy CTEG s.r.o. vyučujeme nyní prezenčně

Kurzy se budou konat na adrese:
Czech Aviation Training Centre (CATC)
K letišti 934/2, hangár B
Staré letiště Ruzyně, Praha 6.
Vstup je vrátnicí č. 1 u zastávky MHD, autobusy 100,191 a trolejbus 55. Účastníci budou vstupovat do tzv, neveřejné části letiště, takže na Přihlášce je třeba uvést číslo OP, při použití auta SPZ a jméno řidiče.


Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 8:00 hod, ukončení 16:00 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2024. Ceny jsou platné pro kurzy od 1.1.2024.
Bude-li jednou Přihláškou (nebo Přihláškou s doloženým seznamem účastníků) přihlášeno 3 a více účastníků od jedné společnosti v daném kurzu, poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Programa kurzů na období leden – červen 2024 bude zveřejněn cca 15.12.2024

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Změna – kurz se bude konat v AERO Vodochody Kurz Část 21 Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 Hlava J (DOA). Číslo kurzu 1-2024

  Začátek kurzu: 25 01 2024
  Ukončení: 26 01 2024

  V kurzu v průběhu dvou dní bude přednesena Část 21 Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 Hlava J (DOA) v posledním znění.  Bude vysvětlen rámec pro řízení počáteční způsobilosti výrobků v EU, legislativa EU v této oblasti, její použitelnost a aplikovatelnost. Dále bude uveden rozsah pravomocí, kompetencí, rozdělení rolí při výkonu státního dozoru mezi EASA a národním leteckým úřadem. V Hlavě J Části 21 je popsán výklad požadavků, tvorba a správa vnitřních postupů organizace DOA. Budou vysvětleny vazby na další hlavy Části 21 - klasifikace změn, určení certifikační základny, schvalování významných a nevýznamných změn, značení výrobků, řízení shody prototypů, tvorba provozní dokumentace.

  • Cílová skupina:Pracovníci organizací DOA, pracovníci Compliance Monitoringu, zaměstnanci leteckých úřadů, výrobci letecké techniky

   Lektor: Ing. Michal Tesař

  Cena kurzu: 6500,-Kč+DPH

 • Změna termínu! Kurz ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č.1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě. Číslo kurzu 2-2024

  Začátek kurzu: 15 02 2024
  Ukončení: 16 02 2024

  V kurzu během dvou dní budou předneseny vybrané části změněné Přílohy I a celé znění Přílohy Vc k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M a Části CAMO společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM , které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu složitých letadel a/nebo letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě včetně jejich letadlových celků. Budou uvedeny postupy provádění kontrol letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu těchto letadel.

  V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU = Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018, v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedených do roku 2022. Součástí programu kurzu jsou i nová pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) včetně systému řízení bezpečnosti (SMS) a transformace systému zachování letové způsobilosti letadel a organizací CAMO.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality, pracovníci řízení a kontroly letové způsobilosti). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO a též nad způsobilostí složitých letadel a/nebo letadel používaných v obchodní dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, které se zabývají údržbou složitých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 6 500,-Kč + DPH

 • Kurz ČÁST 66 Příloha III a ČÁST 147 Příloha IV nařízení komise (EU) č. 1321/2014. Číslo kurzu 3-2024

  Začátek kurzu: 6 03 2024
  Ukončení: 6 03 2024

  V kurzu budou probrány požadavky na vydávání průkazů způsobilosti techniků údržby letadel dle nařízení Část 66 a požadavky na organizace pro výcvik techniků údržby letadel dle Části 147 včetně nových požadavků vyplývajících z prováděcího nařízení komise (EU) 2023/989, které budou platné od 12.6.2024. Cílová skupina Kurz je určen pro pracovníky organizací údržby letadel (AMO) a organizací řízení zachování letové způsobilosti CAMO/CAO na manažerských pozicích, pro osvědčující personál, pro kontrolory letové způsobilosti, pracovníky systému jakosti.

  • Lektor: Ing. Jiří Hořejší

  Cena kurzu: 3900,-Kč + DPH

 • Kurz Lidské činitele v údržbě letadel a organizace k řízení zachování letové způsobilosti. Číslo kurzu 4-2024

  Začátek kurzu: 7 03 2024
  Ukončení: 7 03 2024

  Jednodenní kurz je sestaven tak, aby pokryl osnovu, která je uvedená v „Guidance Materiálu“ 145.A.30 k části 145 nařízení (EU) č.1321/2014. Současně pokrývá požadavky GM2 CAMO.A.305(g). Kapitoly týkající se výkonnosti lidského těla jsou předneseny formou, která je přiměřená pro posluchače s technickým vzděláním. Jsou probrány nejdůležitější prvky z oblasti lidského činitele pomocí obrázků grafů a diagramů. Výuka je doplněna popisem skutečných leteckých nehod (případové studie) s rozborem přidružených faktorů vedoucích k letecké nehodě. Cílová skupina Kurz je určen pro mechaniky, osvědčující pracovníky, techniky, plánovače údržby, mistry, pracovníky CAMO, systému jakosti a CMS, manažery organizací civilního letectví.  

  • Lektor:Ing. Petr Egert

  Cena kurzu: 3 900,-Kč + DPH

 • Kurz Nařízení (EU) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů. Číslo kurzu 5-2024

  Začátek kurzu: 17 04 2024
  Ukončení: 18 04 2024

  Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139.

  • Obsah kurzu:
  • Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V
  • Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu
  • Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu
  • Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy
  • Part V – SPA: Zvláštní oprávnění
  • Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem poháněnými letadly
  • Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly
  • Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozu Všeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation
    Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.
  • Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 6500 Kč + DPH

 • Kurz Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění. Číslo kurzu 6 – 2024

  Začátek kurzu: 15 05 2024
  Ukončení: 16 05 2024

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé aktuální znění Přílohy II k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), jež stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145 včetně systému řízení bezpečnosti (SMS), který se bude používat od 1.2.2022 a bude závazný od 1.2.2024. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedené od roku 2019. Posluchači získají informace o zkušenostech z činnosti AMO a o transformaci systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části CAMO, CAO, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 6500,-Kč + DPH

 • Kurz Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA). Číslo kurzu 7-2024

  Začátek kurzu: 23 05 2024
  Ukončení: 23 05 2024

  Tento kurz vychází ze základního nařízení (EU) č. 2018/1139 a nařízení (EU) č.748/2012. Zaměřením tohoto kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G. Bude podána informace o začlenění SMS do citovaného nařízení.

  Cílová skupina: Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor: Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 3900,- Kč + DPH

 • Kurz Safety Management System (SMS). Číslo kurzu 8-2024

  Začátek kurzu: 5 06 2024
  Ukončení: 5 06 2024

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200. Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti. 1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady. 2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně. 3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace. Klíčová témata: 4. Úvod do SMS 5. Politika a cíle 6. Řízení rizik 7. Zajištění bezpečnosti 8. Propagace bezpečnosti 9. Integrace systémů řízení letecké společnosti 10. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru 11. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 3900,-Kč + DPH

 • Kurz Compliance Monitoring System (CMS) – systém sledování shody/systém jakosti. Číslo kurzu 9-2024

  Začátek kurzu: 6 06 2024
  Ukončení: 6 06 2024

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému sledování shody (tzv. CMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200 bod 6), který formálně nahrazuje požadavek EU-OPS/JAR-OPS 1/3.035, který se týká systému jakosti. Kurz je také aplikovatelný na systém jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014, v posledním znění. Posluchač se naučí: Pracovat s funkcemi a nástroji zajišťujícími sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena náprava, nápravná opatřená a prevence opakování zjištěných nedostatků. Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému sledování shody/souladu a měření jeho výkonnosti/účinnosti. Základy auditní činnosti a principy práce osoby odpovědné za systém sledování shody.Postupy pro práci a zacházení s nálezy zjištěnými ÚCL ČR v rámci počátečního osvědčování i průběžného dozoru držitelů oprávnění (např. AOC, SPO, NCC, NCO, CAMO, AMO).

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví. Jak je uvedeno výše, stávající systém jakosti provozovatele je nahrazen systémem sledování shody (CMS). Principy zavedeného a udržovaného systému jakosti jsou shodné s principy systému sledování shody (CMS). Rozdíl je prakticky pouze v názvu. Proto je kurz určen jako provozovatelům dle Nařízení EU č. 965/2012 (AOC, SPO, NCC, NCO), tak osobám odpovědným za jakosti dle Nařízení EU č. 1321/2014 (Part-CAMO/M/145/147/66 ), stejně jako osobám zapojených do sledování shody v oblasti provozování letišť, poskytování LPS aj.

  Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)

  Cena kurzu: 3900,- Kč bez DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit. Minimální počet účastníků v kurzu je 10. Jedná se o tyto kurzy:

  • AUDITOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ÚDRŽBY letadel a ORGANIZACÍ CAMO
  • EWIS (Elektrical Interconnection System) a CDCCL (Critical Design Configuration Limitation)
  • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
  • Auditování v prostředí údržby letadel, LC a organizací CAMO, CAO
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení)
  • Část ML a Část CAO nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a ůdrýby lehkých letadel